Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Για αντίγραφα ποινικού μητρώου παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στα τηλέφωνα 2131307043, 2131307044 και 2131307046 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  dv.pm@ncris.gov.gr  και vevaioseis.pm@ncris.gov.gr προκειμένου να καθορισθεί η ημέρα και ώρα προσέλευσής σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου» με MIS: 5033620 ...

Close