Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης

Αριθμ. 54409/26-5-2010 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 892) "Λειτουργία και Οργάνωση της κατά το άρθρο 1 του ν.3811/2009 (Α΄ 231) "Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης" στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων αποζημίωσης. "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ"

Με την υπ’ αριθμ. 27787/16-3-2010 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96/ΥΟΔΔ, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 256/ΥΟΔΔ, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231) «Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης», αρμόδια να αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Οι αιτήσεις αποζημίωσης αφορούν εγκλήματα από πρόθεση που έχουν τελεστεί στην ελληνική επικράτεια. Οι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα. Η αίτηση κατατίθεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα, στη γραμματέα της Αρχής κα Σ. Τουτουνοπούλου, τηλέφωνο 213-130.70.56 (email: mtoutounopoulou@justice.gov.gr). Η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται εάν μέχρι την εξέτασή της από την αρχή αποζημίωσης δεν προσκομισθεί αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Το ύψος του παραβόλου ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

Πληροφορίες υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Close