Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, κ. Ιατρού Δημήτριο, ο οποίος ορίστηκε με την με Αρ. Πρωτ. 19889/14-4-2021 απόφαση, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

  *  Με την καταχώριση και αποστολή των προσωπικών σας στοιχείων, αποδέχεστε ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την απάντηση της ερώτησής σας, σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679» 

Close