Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή του Υ.Δ. για τα Προσωπικά Δεδομένα

        Η Διαρκής  Επιστημονική  Επιτροπή  του Υπουργείου  για τα Προσωπικά Δεδομένα έχει ως αντικείμενο «την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και του νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών» (τεύχος  Υ.ΟΔ.Δ.343.)

        Ο εξευρωπαϊσμός  της νομοθεσίας  για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 16 παρ. 1,  2 της ΣΛΕΕ και  άρθρο 8 παρ. 1, 2 του ΧΘΔΕΕ)  θέτει τόσο τον εθνικό νομοθέτη όσο και τον θεωρητικό ενώπιον  πολύ  μεγάλων νέων  προκλήσεων.

         Το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ με τη νομοθετική δέσμη του ΓΚΠΔ (2016/679/ΕΕ) και της Οδηγίας για την   προστασία των δεδομένων από την επιβολή του νόμου (2016/680/ΕΕ) (όπως η τελευταία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Δ΄ του Νόμου 4624/2019, Α΄137) διασφαλίζει ένα  υψηλό επίπεδο, ουδέτερης  τεχνολογικά προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

         Ειδικότερα, ο  ΓΚΠΔ  διασφαλίζει ένα συνεκτικό επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων σε ολόκληρη την Ένωση, αποφεύγοντας τις αποκλίσεις που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εσωτερική αγορά.

          Η  μορφή του ΓΚΠΔ ως "ατυπικό υβρίδιο Κανονισμού και Οδηγίας" με τις  προβλεπόμενες πολυάριθμες "ρήτρες ανοίγματος"  ή "κανονιστικές ρυθμίσεις", τις οποίες έρχονται να συγκεκριμενοποιήσουν, συμπληρώσουν ή   εκσυγχρονίσουν τα Κράτη Μέλη της  Ένωσης (Κεφάλαια Α΄ και  Γ' του ιδίου ως άνω  Νόμου 4624/2019), δημιουργεί στον θεωρητικό την ανάγκη γόνιμου διαλόγου με τον εθνικό νομοθέτη. Η ίδια ανάγκη γόνιμου διαλόγου με τον εθνικό νομοθέτη δημιουργείται στον θεωρητικό και  όσον αφορά την προστασία των δεδομένων από την επιβολή του νόμου. 

          Στο πλαίσιο του διαλόγου  αυτού η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή για τα Προσωπικά Δεδομένα καλείται μέσα από την συνεχή επιστημονική ενασχόληση να απαντήσει περαιτέρω στην ανάγκη πρόβλεψης ειδικών τομεακών ρυθμίσεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργούνται από  ιδιαίτερα κινδυνώδεις λειτουργίες του παρόντος  και του μέλλοντος, που συνδέονται με τις έννοιες των  "Big Data",  " Artificial Intelligence" , "Arbeit  4,0", "Smart Home" κ.λπ., και να υποβάλει σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος της Επιτροπής βρίσκεται και η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του ΓΚΠΔ και της νομοθεσίας (ενωσιακής και εθνικής) για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close