ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Σπυρίδων Ψυχομάνης, καθηγητής της νομικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος
  2. Χαράλαμπος Βλάδος, λέκτορας του τμήματος οικονομικών σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  3. Αργύριος Αργυριάδης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης
  4. Παναγιώτης Βρουστούρης, νόμιμος ελεγκτής
  5. Μιχαήλ Μιχαήλ, λογιστής φοροτεχνικός Α΄ τάξης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Ευμορφία Τζίβα, αναπληρώτρια καθηγήτρια της νομικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρώτρια πρόεδρος
  2. Κωνσταντίνος Καραμάνης, καθηγητής λογιστικής του τμήματος οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  3. Ιωάννα Καραχάλιου, δικηγόρος Αθηνών
  4. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, νόμιμος ελεγκτής
  5. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, λογιστής φοροτεχνικός Α΄ τάξης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

28894 ΦΕΚ 749/2020

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 835 ΥΟΔΔ

28894 ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω-2ΝΛ

Close