ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Ν. 4738 /27-10-2020 (Α΄207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

Π.Δ. 133/20-12-2016 (Α΄242) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας»

Υ.Α. 28761 οίκ/19-5-2017 (Β΄1779) «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»

Υ.Α. 28762 οίκ./ 19-5-2017 (Β΄1779) «Κανονισμός Λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων»

Υ.Α. 28763 οίκ/19-5-2017 (Β΄1780) «Κώδικας Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας»

 

 

Close